블로그 이미지
언론의 현재와 과거, 경남의 문화와 전설... 익숙하지 않은 것들에 대한 애착 무한자연돌이끼

카테고리

분류 전체보기 (1297)
돌이끼의 작은생각 (110)
돌이끼의 문화읽기 (475)
다문화·건강가족 얘기 (20)
경남민속·전통 (14)
경남전설텔링 (74)
미디어 웜홀 (142)
돌이끼의 영화관람 (21)
눈에 띄는 한마디 (8)
이책 읽어보세요 (76)
여기저기 다녀보니 (92)
직사각형 속 세상 (92)
지게차 도전기 (24)
지게차 취업 후기 (13)
헤르테 몽골 (35)
돌이끼의 육아일기 (57)
몽골줌마 한국생활 (15)
국궁(활쏘기)수련기 (16)
Total
Today
Yesterday
06-17 13:19
336x280(권장), 300x250(권장), 250x250, 200x200 크기의 광고 코드만 넣을 수 있습니다.
엉뚱한 질문에도 귀 기울여 주세요
Хүүхдийнхээ овилгогүй асуултанд ч анхаарлаа хандуулаарай

이글은 아내가 신문기사를 몽골어로 번역한 겁니다. 첫작품이라 몇 시간 걸렸다네요. 그냥 기념이기도 하고 읽기 연습삼아 올려봅니다. 혹시 몽골분이 이 블로그에 들어오시면, 특히 자녀를 두신, 유용한 읽을 거리가 되겠네요.

"초등 4년생 아들을 둔 엄마입니다. 요즘 세상은 제가 초등생이던 시절과 너무 많이 달라졌어요. 해마다 너무 많은 것들이 변하고 있죠. 우리 아이들이 성인이 되는 20년 후 사회는 어떻게 달라질까요? 그걸 알수 없는 저로선 아이를 어떻게 키워야 할지 막막하기만 합니다. 요즘은 창의력이 중요하다는데 어떻게 해야 아이의 창의성을 키워줄 수 있을까요?

Би бага сургуулийн 4 дүгээр ангид сурдаг хүүтэй. Одоо үе миний бага сургуульд сурч байсан үеэс маш их өөрчлөгдсөн. Жил бүр маш их зүйлд өөрчлөлт гарч байна. Манай хүүхдүүдийн том болж насанд хүрэх 20 жилийн дараах нийгэм яаж өөрчлөгдөх бол?  Түүнийг мэдэхгүй болохоор хүүхдээ яаж өсгөхөө мэдэхгүй байна. Орчин үед санаачлагыг чухалд үзэж байна. Яавал хүүхдээ санаачлагатай болгох боломжтой вэ?

 

미래 사회는 '여러 줄 달리기' 시대

Ирээдүйн нийгэм нь "Олон урсгалын гүйлт"-ийн үе

얼마 전 한 학부모에게서 들은 하소연이다. 몇년 전부터 부쩍 세계 화(globalization)란 말을 자주 듣는다. 오늘날 지구촌은 하나의 그물 (네트워크)로 연결돼 있다. 사람들의 사고방식도, 그에 따른 삶의 양식과 가치도 다양해졌다.과거 산업 사회에선 모든 사람들이 피라미드 형태로 얽혀 있었다. 따라서 아래 단계에서  위 단계로 올라갈 때마다 경쟁이 이뤄졌고 탈락자가 생겨났다. 그 시절 부모의 역할은 '내 아이가 경쟁의 마지막까지 살아남아 승리하도록 돕는 것' 이었다.

Хэд хоногийн өмнө нэгэн сурагчийн эцэг эхээс сонссон зовлон. Хэдэн жилийн өмнөөс гэв гэнэт хүчтэй уурлах гэдэг үгийг байнга сонсох боллоо. Дэлхий ертөнц нь нэгэн тороор холбогдож байдаг. Хүмүүсийн сэтгэлгээний хэв маяг, түүнийг дагаад амьдралын хэв маяг ба үнэ өртөг ч өргөжинө. Өнгөрсөн аж үйлдвэрлэлийн нийгэмд бүх хүмүүс гурвалжин хэлбэрээр орооцолдсон байсан. Түүнээс болж доод түвшнээс дээд түвшин рүү ахих бүртээ өрсөлдөөнийг бий болгож бүтэлгүйтэгсэд гарч ирсэн.Тэр үед эцэг эхчүүдийн үүрэг нь "миний хүүхэд өрсөлдөөний төгсгөл хүртэл үлдэж ялахад нь туслах зүйл" байлаа.

 

하지만 앞으로의 사회는 더 이상 '한 줄 달리기 시대' 가 아니다. 여러 개의 목표점을 향해 저마다 속력을 내는 '여러 줄 달리기 시대'다. 이런 세상에선 '유일무이한 1 등'이 존재하지 않는다. 그러므로 이 시기 부모의 역할은 '내 아이의 개성을 인정하고 어느 줄에서서 달릴지 찾아주는 것'이다.

Гэвч цаашдаа нийгэм нь "нэг урсгалын гүйлтийн үе" биш болно. Олон төрлийн зорилтуудыг чиглэн тус бүрдээ хурдалсан "олон салаа гүйлтийн үе" болно. Ийм хорвоод "газар дээрх ганцхан 1-р байр" оршин тогтнох аргагүй. Тиймээс энэ үеийн эцэг эхчүүдийн үүрэг  нь "өөрийн хүүхдийнхээ хувийн онцлогийг хүлээн зөвшөөрч аль салаанд гүйхийг нь олж өгөх" юм.

 

끊임없이 스스로에게 문제를 던지고 상황에 따라 탄력적으로 생각 할 줄 아는 능력을 일컬어 '창의력'이라고 한다. 이젠 창의력이 암기력보다 훨씬 중요해지고 있다. 창의력을 기르려면 무엇보다 '즐기면서 배우는 자세'가 필요하다.부모가 해줄 수 있는 일은 자녀에게 적적하고 효과적인 자극을 줘 스스로 생각할 수 있도록 돕는 것이다.

Тасралтгүй өөртөө асуулт тавьж нөхцөл байдалд тохируулж уян хатнаар сэтгэн бодох чадварыг "санаачилга" гэж нэрлэнэ. Одоо бол санаачилга нь ой тогтоомжоос хамаагүй чухал болж байна. Санаачилгыг хөгжүүлье гэвэл юуны түрүүнд "хөгжилтэйгээр сурах хэлбэр" хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдийн хийж өгч чадах зүйл нь хүүхдүүддээ тохиромжтой бөгөөд үр дүнтэй арга замыг зааж өөрөө бодож сэтгэдэг болоход туслах юм.

 

 "가끔은 '딴짓" 권하는 부모 돼 보세요

Хааяа "өөр зүйл"-ийг санаачилагч эцэг эх болж үзээрэй

아이들에게 '딴짓'은 엄연히 세상을 배워나가는 과정이다. 세상은 늘 반듯하지도, 똑바르지도 않다. 따라서 기존의 것을 허물고 망가뜨리는 일 역시 '인생 공부'에 도움이 된다. 네모난 도화지에 예쁘게 그려야만 좋은 그림인 건 아니다.

Хүүхдүүдэд "өөр зүйл хийх" нь  хөдөлшгүй- хорвоогоос сурч гарах зам юм. Хорвоо нь үргэлж өөгүй цэвэр, тэгш шулуун биш. Тиймээс одоо байгаа зүйлийг нурааж эвдлэх нь жинхэнэ "амьдралын хичээл"-д тусламж болно. Дөрвөлжин хэлбэртэй ватум цаасан дээр гоё зурж байж сайхан зураг  болох биш.

 

요즘 부모들은 자녀에게 지나치게 많은 장난감을 사준다. 자녀가 컴퓨터나 게임기 등 자극적인 매체에 노출되는 것도 대수롭지 않게 여긴다. 반면, 독일이나 프랑스 등 선진국에선 부모가 초등 입학 전 연령의 자녀에게 컴퓨터 게임과 인터넷을 접속하지 못하도록 규제하고 있다. 창의력 향상에 도움이 되길 바라며 사주는 장난감이 때론 아이들의 몸과 마음을 병들게 할 수도 있다는 얘기다.

Орчин үеийн эцэг эхчүүд нь хүүхдүүддээ хэтэрхий их тоглоом авч өгч байна. Хүүхдүүд нь компьютер эсвэл тоглоом зэрэг цочролын төрлийн дамжуулагчид илрэх зүйлд тоохгүй үзэх. Өөрөөр хэлбэл Герман, Франц зэрэг хөгжингүй улс орнуудын эцэг эхчүүд нь бага сургуульд орохын өмнөх насны хүүхэддээ компьютер тоглоом ба интернэтэд холбогдохгүй байхын журам болгож байна. Санаачилга дээшлэхэд туслахыг хүсээд авч өгч байгаа тоглоомууд нь хүүхдүүдийн бие, сэтгэлд өвчин авчрах боломжтойг анхааруулъя.

 

아이들에게 가장 좋은 놀이는 '바깥 놀이'다. 날마다 밖으로 나가 변화하는 자연을 관찰하며 자란 아이들은 대체로 '주도적이고 리더십 있다'는 평가를 받는다. 운동신경이 뛰어나고 편식하지 않으며 친구들과도 잘 어울린다. 교과 성적도 우수하다. 여러 연구 결과를 통해 충분히 검증된 사실이다.

Хүүхдэд хамгийн чухал тоглоом нь "гадаа тоглох". Өдөр бүр гадаа гарч өөрчлөгдөж буй байгалийг ажиглаж өссөн хүүхдүүд нь ерөнхийдөө "манлайлах удирдах чадвартай" гэсэн үнэлгээг авсан. Спортын мэдрэмж сайтай найз нөхөдтэйгөө сайн зохицно. Сурлагын үзүүлэлт ч сайн байна. Олон төрлийн судалгааны үр дүнд тулгуурлаж хангалттай нотлогдсон үнэн юм.

 

어느 날, 아이가 다소 엉뚱한 질문을 해온다면 어떻게 하겠는가?

부모의 질문에 이상한 답변을 했을땐? 제일 나쁜 태도는 '이건 맞고 이건 틀렸다'며 따지고 드든 것이다. 부모의 이런 습관은 자녀의 다양한 사고를 막는 가장 큰 적이다. 반면, 가장 좋은 태도는 '잘 들어주고 적절하게 질문하기'다. 또하나, 아이가 어떤 일에 몰두해 있다면 최대한 방해하지 말고 지켜봐주자. 대상이 어떤 것이든 '몰입'의 경험은 놀라운 기쁨과 만족을 안겨준다. 자녀의 창의력을 기러주는 데 효과적이란 건 더말할 나위가 없다.

Хэзээ нэгэн өдөр, хүүхэд их бага овилгогүй асуулт асуувал яах в? Эцэг эхийн асуултанд хачин хариулсан бол? Хамгийн муу хандлага нь "энэ нь зөв, энэ нь буруу" гэж ялгаж салгаж сонсох юм. Эцэг эхчүүдийн энэ зуршил нь хүүхдийн төрөл бүрийн хувийн бодлыг хаагдуулах том зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн чухал хариулт нь "сайн сонсож тохирсон асуулт тавих". Бас хүүхэд ямар нэг ажилд чармайн зүтгэж байвал асар их саад болохгүйгээр ажиглаж өгөх. Өрсөлдөгч нь ямар ч байсан "ухаанаа төвлөрүүлэх" туршилт нь гайхамшигтай баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг авчирна. Хүүхдийн санаачилгыг хөгжүүлэх зүйл үр дүнтэйг дахин ярих хэрэггүй.


Posted by 무한자연돌이끼
, |